Regulamin Amatorskiej Ligi Basketu - sezon 2016/2017

 1. Organizatorem Amatorskiej Ligi Basketu jest Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 2. ALBa rozgrywana jest według obowiązujących przepisów gry w koszykówkę wydanych przez Polski Związek Koszykówki ze zmianami dostosowanymi do Ligi.
 3. Liga prowadzona jest na zasadzie gry o mistrzostwo.
 4. Obsadę sędziowską i terminarz rozgrywek ustalają organizatorzy. W przypadku nie przybycia na spotkanie jednego lub obydwu sędziów, sędziego wyznaczają organizatorzy.
 5. Spotkania odbywać się będą wyłącznie w salach udostępnionych dla Ligi.
 6. Wpisowe na każdy sezon ustalają organizatorzy.
 7. Weryfikację zawodów przeprowadzają organizatorzy na podstawie protokołów zawodów.
 8. Protesty dotyczące zawodników lub przebiegu zawodów muszą być odnotowane w protokole spotkania do pół godziny po zakończeniu meczu.
 9. Nad poprawnością przebiegu Ligi czuwają organizatorzy.
 10. W sprawach nie określonych w regulaminie decydować będzie Rada Ligi składająca się z kapitanów trzech pierwszych zespołów ALBy z sezonu 2015/2016 oraz przedstawiciela Przemyskiego Kolegium Sędziów i organizatora ALBy.
 11. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca: za każde wygrane spotkanie zalicza się drużynie 2 punkty, za porażkę 1 punkt, a za przegranie meczu walkowerem 0 punktów (w koszach 0:20).
 12. Ostateczną kolejność zespołów w tabeli ustala się następująco: wg zdobytych dużych punktów, wg bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi, wg małej tabeli (powyżej dwóch drużyn).
 13. Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrane walkowerem w przypadku, gdy:
  • drużyna z własnej winy nie stanie do zawodów lub spóźni się więcej niż 10 minut,
  • drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością zawodników niż pięciu,
  • drużyna wzbrania się grać pod kierunkiem sędziego wyznaczonego przez organizatorów,
  • drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania (mniej niż dwóch zawodników),
  • w drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod fałszywym nazwiskiem,
  • drużyna ukarana finansowo nie wpłaci określonej kwoty w podanym terminie.
 14. Zawody mogą być zweryfikowane jako walkower w przypadku, gdy zaistnieją jakieś okoliczności, które z winy ktorejś z drużyn uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów do końca.
 15. Drużyna, która nie stawi się na dwa kolejne spotkania albo trzy w całym sezonie lub z innych przyczyn jej trzy mecze zostaną zweryfikowane jako walkower, zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek bez zwrotu poniesionych kosztów.
 16. Drużyny zobowiązane są do ścisłego przestrzegania terminarza rozgrywek. Wszystkie ewentualne zmiany terminów meczów drużyny muszą przedstawić na 5 dni przed zaplanowanym spotkaniem. Organizatorzy przychylą się do zmiany terminów meczów tylko w wyjątkowych sytuacjach, po podaniu przez drużynę konkretnego powodu zmiany terminu.
 17. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy niepełnoletni, z zastrzeżeniem posiadania pełnoletniego opiekuna.
 18. Każda drużyna musi zgłosić do rozgrywek minimum 8 zawodników (do protokołu zawodów nie może być wpisanych więcej niż 12 graczy).
 19. W rozgrywkach mogą brać udział:
  • zawodnicy biorący czynny udział w rozgrywkach III ligi PZKosz.
  • zawodnicy zgłoszeni do Polskiej Ligi Koszykówki, I i II ligi PZKosz w bieżącym sezonie nie biorący czynnego udziału w rozgrywkach,
  • w sezonie 2016/2017 - zawodnicy biorący czynny udział w rozgrywkach II ligi PZKosz z drużyny Gimbaskets 2 Przemyśl, ale nie więcej niż 2 zawodników w drużynie, w tym nie więcej niż 1 zawodnik z rocznika 1997 i starszy.
 20. Za czynny udział w rozgrywkach organizatorzy uznają grę w meczach mistrzowskich rozgrywek PZKosz. Mecze w ramach Pucharu Polski nie są brane pod uwagę.
 21. Jeżeli zawodnik zgłoszony do Polskiej Ligi Koszykówki, I i II ligi PZKosz zagra w meczu I lub II ligi zostanie natychmiast wykluczony z rozgrywek ALB-y bez konsekwencji regulaminowych dla drużyny, w której występował.
 22. Zgłaszanie zawodników może odbywać się do dnia 31.12.2016 r. Po tym terminie zgłoszenia są płatne (50 zł). Zgłoszeń dodatkowych można dokonywać tylko podczas trwania rundy zasadniczej.
 23. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry w danej drużynie oraz potwierdzeni przez organizatorów.
 24. W fazie play-off mogą uczestniczyć tylko ci zawodnicy, którzy wystąpili w co najmniej 40% meczów swojej drużyny (w sezonie 2016/2017 - 5 meczów).
 25. Drużyna powinna posiadać jednolity strój sportowy. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać numer na koszulce (numeracja dowolna).
 26. Zawodnicy nie posiadający numerów na koszulkach, posiadający numery niewidoczne dla sędziów prowadzących spotkanie lub numery powtórzone u innego zawodnika tej samej drużyny - nie będą dopuszczeni do udziału w meczu.
 27. Co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem każdego spotkania drużyna zobowiązana jest przedstawić sędziemu stolikowemu listę zawodników biorących udział w meczu oraz ich aktualne numery. Lista ta jest ostateczna i nie dopuszcza się dopisywania zawodników po rozpoczęciu spotkania.
 28. Drużyna ma obowiązek oddelegowania osoby do stolika sędziowskiego w celu sprawdzenia zgodności zapisów w protokole z przebiegiem gry.
 29. Spotkania rozgrywane są systemem 4 x 12 minut bez zatrzymywania czasu, za wyjątkiem ostatniej minuty I, II, III kwarty oraz ostatnich 3 minut IV kwarty.
 30. Czas 30 sekund do rozegrania akcji liczy się od rozpoczęcia 12-tej minuty gry we wszystkich czterech kwartach niezależnie od czasu trwania danej akcji przed rozpoczęciem wspomnianej 12-tej minuty.
 31. W rundzie zasadniczej, w momencie kiedy sędzia uzna, że drużyna rozgrywająca akcję przetrzymuje piłkę stosując tzw. "grę na czas", sygnalizuje to poprzez uniesienie ręki. Od tego momentu drużyna ma 10 sekund na dokończenie akcji.
 32. W fazie play-off liczony będzie 30-sekundowy czas rozgrywania każdej akcji.
 33. Dogrywki trwają 3 minuty z ostatnią minutą zatrzymywaną. Czas 30 sekund adekwatnie do punktu 30. Przerwa na żądanie adekwatnie do punktu 33.
 34. Drużynie przysługuje jedna, trzydziestosekundowa przerwa na żądanie w kwarcie. Podczas przerwy czas nie jest zatrzymywany, chyba że jest to ostatnia minuta I, II, III kwarty lub ostatnie 3 minuty IV kwarty.
 35. Faule drużyny liczone są w kwartach. Drużyna może popełnić 4 faule w kwarcie nie karane rzutami wolnymi.
 36. Zabrania się krycia strefą. Dla celów szkoleniowych w sezonie 2016/2017 dopuszcza się stosowanie obrony strefowej w jednej kwarcie. Sędzia główny sygnalizuje użycie obrony strefowej, a fakt ten jest odnotowywany w protokole meczu.
 37. Od sezonu 2000/2001 wprowadzono rozgraniczenie przewinień technicznych oraz konsekwencji wynikających z tych przewinień. Odbywać się one będą na podstawie opisu dokonanego przez sędziego prowadzącego zawody w protokole meczu.
 38. Przepisy dyscyplinarne i kary finansowe:
  • pierwsze przewinienie techniczne - kara 25 zł (bez konsekwencji sportowych),
  • drugie przewinienie techniczne - kara 50 zł (bez konsekwencji sportowych),
  • trzecie i każde kolejne przewinienie techniczne - kara 75 zł i odsunięcie od jednego meczu,
  • przewinienie dyskwalifikujące w wyniku drugiego przewinienia technicznego w tym samym meczu - kara 75 zł i odsunięcie od jednego meczu,
  • przewinienie dyskwalifikujące w wyniku innych zdarzeń (w tym brutalnych zagrań, bójki itp.) - kara 100 zł i odsunięcie od minimum dwóch meczów (obligatoryjnie) do łącznej kary całkowitego odsunięcia od rozgrywek (do rozpatrzenia przez Radę Ligi),
  • kolejne przewinienia dyskwalifikujące - kara 100 zł i odsunięcie od minimum dwóch meczów (obligatoryjnie) do łącznej kary całkowitego odsunięcia od rozgrywek (do rozpatrzenia przez Radę Ligi),
  • za brak listy zawodników, o której mowa w punkcie 29 - kara 10 zł,
  • za niestawienie się drużyny na mecz, czego konsekwencją był walkower - kara 100 zł,
  • brak numerów na koszulkach lub niewidoczne numery na koszulkach - kara 20 zł,
  • dogłaszanie zawodników po terminie - 50 zł.
 39. Termin kary finansowej upływa po 7 dniach od jej otrzymania lub ustalenia.
 40. Kary, o których mowa w niniejszym regulaminie, nałożone na poszczególnych zawodników egzekwowane są od całej drużyny pod groźbą weryfikacji wyniku meczu na walkower, niedopuszczenia drużyny do kolejnych mistrzowskich spotkań i co za tym idzie wykluczenia z rozgrywek bez zwrotu poniesionych kosztów.
 41. Radzie Ligi przysługuje prawo nakładania kar sportowych i finansowych wynikłych z innych, nie opisanych przyczyn.
 42. Prawo interpretacji tego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.
 43. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 44. Uczestnicy rozgrywek wyrażają zgodę na przetwarzanie danych o zawodnikach w celu prowadzenia statystyk i wszelkiej publikacji dot. rozgrywek ALBy.
 45. Za szkody wynikłe z użytkowania szatni oraz pomieszczeń sanitarnych odpowiadają drużyny.
 46. Za przedmioty pozostawione w szatniach organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.

Obowiązek informowania o terminach spotkań przejmują na siebie kapitanowie (opiekunowie) drużyn grających w ALBie pod groźbą otrzymania walkoweru za nie stawienie się na mecz. Informacje o terminie meczu można uzyskać na stronie internetowej www.e-alba.pl oraz pod nr telefonu: 605999796 (Maciej Lizoń).